ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตกรรมประดิษฐ์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปและแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบางหรือแตกหัก ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ดังนี้

ประโยชน์ของทันตกรรมประดิษฐ์

 ประโยชน์ของทันตกรรมประดิษฐ์ในการทดแทนฟันที่สูญเสียไปมีดังนี้:

 1. 1. ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง
 2. 2. ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของการถูกทำลายของเนื้อเยื่อโดยรอบ
 3. 3. ลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดฟัน ฟันผุ และโรคเหงือก เนื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปยังบริเวณที่ว่าง
 4. 4. ช่วยเสริมสร้างบุคลิกและรอยยิ้มที่สวยงาม
 5. 5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
 6. 6. อาจสามารถช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูด
 7. 7. ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน

 

ประเภทของการบูรณะฟันและการทดแทนฟันที่สูญเสียไป

การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม
service_prosthodontics_implant การปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม เป็นวิธีการทางทันตกรรมที่ทำการทดแทนรากฟันที่สูญเสีย
ไปด้วยการฝังวัสดุไททาเนียมขนาดเล็กลงบนกระดูกรองรับฟันแล้วจึงทำการติดยึดครอบฟัน
บนรากฟันเทียมนั้น เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสีย
สะพานฟัน
service_prosthodontics_bridge การทำสะพานฟัน   เป็นอีกวิธีการหนึ่งทางทันตกรรมที่ช่วยทดแทนฟันที่สูญเสียไปแบบติด
แน่นถาวร ด้วยการติดยึดครอบฟันบนฟันซี่ข้างเคียงและเชื่อมต่อด้วยฟันปลอมระหว่างครอบ
ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป
ครอบฟัน
service_prosthodontics_crown ครอบฟัน มีลักษณะเหมือนฟันตามธรรมชาติ ใช้ครอบบนฟันจริง เพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรง ปรับปรุงรูปร่างและสีให้มีความสวยงามใช้เป็นตัวยึดสะพายฟัน และใช้เพื่อครอบบนรากฟัน
เทียม
ฟันปลอม
service_prosthodontics_denture แผงฟันปลอม เป็นการทดแทนฟันแบบถอดออกได้ โดยทั่วไปฐานฟันปลอมสามารถทำได้
ด้วยพลาสติกและโลหะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับบริการ
อุดฟัน
service_prosthodontics_denture การอุดฟัน เป็นหนึ่งในการบูรณะฟันที่นิยมทำกันทั่วไป โดยสามารถเลือกใช้วัสดุประเภท
ต่างๆ เช่น ทอง เงิน อมัลกัม หรือวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน ได้ในการอุดฟัน
 การรักษา

 • ทัันตกรรมแบบทั่วไป
  • การตรวจวินิฉัย
  • การถ่ายเอ๊กซเรย์
  • การให้คำปรึกษาพร้อม
  • การวางแผนการรักษา
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
  • การขัดฟันและขูดหินปูน

 • ทันตกรรมเพื่อความงาม
  • การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • เคลือบผิวฟัน
  • Inlays และ Onlays
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน
  • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที และแบบเสร็จภายในหนึ่งวัน

 • ทันตกรรมจัดฟัน
  • จัดฟันแบบโลหะและ จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
  • จัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ
  • Invisalign
  • จัดฟันแบบถอดได้

 • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • ฟันปลอม
  • การปลูกรากฟันเทียม

 • การรักษาโรคเหงือก
  • การเกลารากฟัน
  • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
  • การศัลยกรรมเพื่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
  • การศัลยกรรมเหงือกเพื่อ ปรับความยาวของฟัน
 • การรักษารากฟัน
  • รักษารากฟัน

 • ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกถ่ายกระดูก
  • การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน

 • ทันตกรรมป้องกัน
  • การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด
  • การป้องกันฟันผุ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
  • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก