ทีมทันตแพทย์

General Dentists

 • ทันตแพทย์หญิง วิไลวรรณ ปัญญาวรชาติ DDS.,
 • ทันตแพทย์ ศุภกิตติ์ ซ้องสุข DDS.,
 • ทันตแพทย์หญิง นนทพรรณ เทพพานิชDDS.,
 • ทันตแพทย์หญิง นิษณา เข็มทอง DDS.,
 • ทันตแพทย์หญิง พราวชมพู พวงมะลิต DDS.,
 • ทันตแพทย์หญิง พรพัน หิรัญประดิษฐ์ DDS.,
 • ทันตแพทย์หญิง ณัฐชยา วัฒนาคงทอง DDS.,
 • ทันตแพทย์ จิตรภณ จักรวาฬ DDS.,
 • ทันตแพทย์ ณัฐภูมิ อนันตสิทธิ์ DDS.,
 • ทันตแพทย์หญิง กิตติมา ประภัสร์รังษี DDS.,
 • ทันตแพทย์หญิง เหมือนจันทร์ เลิศวิวัฒน์กุล DDS.,
 • ทันตแพทย์หญิง ศุทธินี อิทธาถิรุธDDS.,
 • ทันตแพทย์ ณัฐพงศ์ ชินโสภณทรัพย์ DDS.,
 • ทันตแพทย์หญิง ธันยธร  ศรีมงคลกุล DDS.,

ทันตแพทย์ ผศ. สมชัย มโนพัฒนกุล DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกรียติ์นิยม) มหาวิทยามหิดล
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมปริทันต์วิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน The University of Queenland, Australia 
 • Diplomate Australian Board of Orthodontics
 • อดีตอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ พรศักดิ์ ตันตาปกุล DDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Taiwan
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Japan
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign, Align Technology, Inc.
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of London, UK

ทันตแพทย์ ดร.ไอริน  ศิริสุนทร DDS., MSc., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • MSc., (Periodontology),มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • PhD., Clinical Certificate in Orthodontics and Dentofacial Orthopedics Nagasaki University, Japan
 • Clinical Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA
 • Research Fellow in Craniofacial Orthodontics, Yale Craniofacial Center, Yale University, USA

ทันตแพทย์หญิงปณิชา วีระญานนท์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of Hong Kong
 • M Orth. RCSEd (Orthodontic)
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง ยิ่งมณี เจิมธเนต DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Eastman Dental Institute, University College London, UK

ทันตแพทย์หญิง ดร. คงขวัญ เมคาอภิรักษ์ DDS., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental university
 • ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, Tokyo Medical and Dental university
 • อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง  อภิญญา ตันติสิริวัฒน์ DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
 • Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute

ทันตแพทย์หญิง  อัญชลี แพทยังกุล DDS., MDSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน University of Sydney

ทันตแพทย์หญิง ปรารถนา เฉิดสุวรรณรักษ์ DDS .,

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมการบดเคี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก DDS., MSDc.,,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK

ทันตแพทย์หญิง สุธาภา ศรีอรุโณทัย DDS., MSc.,,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง ปิยะธิดา จิตตานันท์ DDS., MSc.,,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง วิรยา มงคลสวรรค์ DDS., MPhil., DClinDent.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
 • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.

ทันตแพทย์ รังสิ  ถาวรรังกูร DDS., MSc.,,

 • MSc.,Orthodontices Chulalongkorn University

ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ DDS.,,

 • DDS., (first class honours) Mahidol University
 • Master of Clinical dentistry in Orthodontics, University College London.

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุลDDS.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Certificate in Orthodontics, Case Western Reserve University, USA
 • Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, USA
 • Craniofacial Orthodontic Fellowship, Rainbow Babies and Children's Hospital, USA
 • Diplomate American Board of Orthodontics.

ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต DDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of Florida, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • อาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ ผศ.ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina at Chapel Hill, USA

ทันตแพทย์ สนธิ ศิริมัยDDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ School of Dental Medicine, Boston University, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Boston University, USA
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุลDDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ อาทร สุทธิวราภิรักษ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาทันตกรรมรากเทียมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, USA
 • ประกาศนียบัตร Lumineers technique work shop in Bangkok, Den-Mat Holdings, LLc

ทันตแพทย์หญิง ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                     
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, Ann Arbor, USA                
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, Ann Arbor, USA  
 • อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านทันตกรรมหัตถการ University of Detroit Mercy, School of Dentistry, USA
 • อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านทันตกรรม University of Michigan, School of Dentistry, USA

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                    
 • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK                
 • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK 

ทันตแพทย์ ธนวัต ฤทธิ์ขจร  DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                   
 • Certificate of Fixed Partial denture Laboratory training, 39 Dental Lab, Thainland               
 • MSc, Prosthodontics,  University of Minnesota, USA
 • Cert. of completion, Advanced Education Program in Prosthodontic, University of Minnesota, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics  

ทันตแพทย์ เพ็ชร อุ่นแพทย์  DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล                                  
 • Certificate Advanced Education Program in Implant Dentistry, Loma Linda University, Lama Linda, California  

ทันตแพทย์ ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                               
 • MSC., (Periodontics),Chulalongkorn University
 • Diplomate Thai Board of Periodontology
 • Fellowship in Implant Dentisty, Loma Linda University, California, USA
 • Full-time, lecturer, Faculty of Dental Medicine, Rangsit University
 • Part-time lecturer, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ทันตแพทย์หญิง เกศินี พัฒนเจริญ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                               
 • MSc., Prosthodontics , Chulalongkorn University
 • Certificate in Implant Dentistry, Tufts University School of Dental Medicine (Boston ,USA) 

ทันตแพทย์หญิง ณัฏทินี อำพลพรรณ DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประกาศนียบัตร ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)

ทันตแพทย์ ผศ.ปรีดา พึ่งพาพงศ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of North Carolina, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina at Chapel Hill, USA

ทันตแพทย์ สนธิ ศิริมัยDDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรในการศึกษาระดับปริญญาโท (CAGS) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ School of Dental Medicine, Boston University, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ Boston University, USA
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง อรอุษา วลีพิทักษ์เดช DDS., MSc.,                             

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมทั่วไป

ทันตแพทย์ ชัชชัย คุณาวิศรุต DDS., MSc.,

 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม University of Florida, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ University of North Carolina, USA
 • อาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมประดิษฐ์ และทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                     
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, Ann Arbor, USA                
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, Ann Arbor, USA  
 • อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านทันตกรรมหัตถการ University of Detroit Mercy, School of Dentistry, USA
 • อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านทันตกรรม University of Michigan, School of Dentistry, USA

ทันตแพทย์ ยงยุทธ เอี่ยมพิทักษ์สกุล DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรสาขาทันตกรรมรากเทียม (ภาคภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทันตแพทย์ พิศักดิ์ โฆษิตพันธวงศ์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์ อาทร สุทธิวราภิรักษ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาทันตกรรมรากเทียมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง สวลักษณ์ สุตตเขตต์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง ชุติมา โฆษิตพันธวงศ์ DDS., 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSc.,

 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล    
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, USA
 • ประกาศนียบัตร Lumineers technique work shop in Bangkok, Den-Mat Holdings, LLc

ทันตแพทย์ ธนวัต ฤทธิ์ขจร DDS., 

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate of Fixed Partial denture Laboratory training, 39 Dental Lab, Thainland
 • MSc, Prosthodontics,  University of Minnesota, USA
 • Cert. of completion, Advanced Education Program in Prosthodontic, University of Minnesota, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics

ทันตแพทย์หญิง กิตติมา  ประภัสร์รังษี DDS., 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Master of Science Prosthodontics

ทันตแพทย์หญิง บุพกร ภัทรเกียรติพงษ์ DDS., 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , Diploma in Clinical Science (General Dentistry) from Mahidol University
 • Certificate for Advance Program for International Dentists in Prosthodontics  and  Certificate for Advance Education Program in Prosthodontics from New York University College of Dentistry, NY

ทันตแพทย์ ธนิต สุ่นปาน DDS., 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC in Prosthodontics (International Program), มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง เกศินี พัฒนเจริญ  DDS., 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., Prosthodontics , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Implant Dentistry, Tufts University School of Dental Medicine (Boston ,USA)

ทันตแพทย์หญิง ชรินธร  อิสสระยางกูล  DDS., 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate of Postgraduate Training progrm in advanced Esthetic dentisty, University of California, Los Angeles School of Dentisty

ทันตแพทย์หญิง นนทพรรณ เทพพานิช DDS., 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • Graduate Diploma in Clinical Sciences Degree (Prosthodontics), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง อุทุมพร รังสิศิริไพบูลย์ DDS., 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate Diploma in Clinical Science Programme in Operative Dentistry, Mahidol University
 • Certificate in Implant Dentistry and Prosthodontics , New York University College of Dentistry

ทันตแพทย์ ปวร  พรกิตติธีรกุล DDS., 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Certificate Prosthodontics , Chulalongkorn University

ทันตแพทย์ ผศ. สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc.,

 • DDS., Srinakharintharawirote University.
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University

ทันตแพทย์หญิง จาริกา ลีรพงศ์นันต์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์วิทยา มหาวิทยามหิดล

ทันตแพทย์ ชลัมพล เกตุพิชัย DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม
 • อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ ปภาตพงศ์ ศิริคุรุรัตน์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSC., (Periodontics),Chulalongkorn University
 • Diplomate Thai Board of Periodontology
 • Fellowship in Implant Dentisty, Loma Linda University, California, USA
 • Full-time, lecturer, Faculty of Dental Medicine, Rangsit University
 • Part-time lecturer, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University

ทันตแพทย์หญิง สุชาดา พันธุรักษ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมปริทันต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย์หญิง กฤษณา ไตรยปัญจวิทย์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

ทันตแพทย์ สุรชัย เลิศถิรพันธุ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรด้านทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล

ทันตแพทย นรชัย วงศ์กรเชาวลิต DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิงจีรนันท์ ศรีอนันต์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง ศริญญา เอกพิทักษ์ดำรงค์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมบูรณะฟันและตกแต่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์หญิง สุธาสินี ประชานุรักษ์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Endodontics, Mahidol University University

ทันตแพทย์หญิง รัชฎา โมชฎาพร DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Endodontics, Mahidol University

ทันตแพทย์ สมเกียรติ อิ่มพลี DDS., MSc.,

 • DDS., Srinakharintharawirote University.
 • MSc., Prosthodontics, Chulalongkorn University.
 • Certificate Prosthodontics, Georgia Regent University, USA
 • Certificate in Esthetic and implant Dentisty, Georgia Regent University, USA
 • Diplomate, American Board of Prosthodontics
 • Assistant Adjunct Professon, Georgia Regent University

ทันตแพทย์หญิง ศศิวรรณ เวสยาสถิต DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์, ทันตแพทยสภา

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัทธ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรักษารากฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล               
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, USA
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, USA
 • ประกาศนียบัตร Lumineers technique work shop in Bangkok, Den-Mat Holdings, LLc, ประเทศไทย

ทันตแพทย์หญิง ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์DDS., MSc.,                                                  

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                     
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมหัตถการ, University of Michigan, Ann Arbor, USA                
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมหัตถการ University of Michigan, Ann Arbor, USA  
 • อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านทันตกรรมหัตถการ University of Detroit Mercy, School of Dentistry, USA
 • อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้านทันตกรรม University of Michigan, School of Dentistry, USA   

ทันตแพทย์หญิง กิตติมา ศิริพานิช DDS., MSc.,                                               

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                     
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์, UCLA, USA                

ทันตแพทย์หญิง ศริญญา เอกพิทักษ์ดำรงค์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • ประกาศนียบัตร ด้านทันตกรรมประดิษฐ์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านทันตกรรมบูรณะฟันและตกแต่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์หญิง ปิยพัชร์ จิระเวศยารักษ์ DDS., MSc.,                                                         

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรติ์นิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                     
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ด้านทันตกรรมบูรณะฟันและตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ เฉลิมพร พงษ์ศิริโสภาพร DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง สาขาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง สุดธิดา ตันศิริรุ่งเรื่อง DDS.,MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 • MSc., Clinical Sciences, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์หญิง ปวิตรา ไวเกษตรกรณ์  DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Restorative Dentistry, University of Michigan, Ann Arbor, USA
 • Master of Restorative Dentistry, University of Michigan, Ann Arbor, USA
 • Ex-Affiliate Assistance Professor of Restorative Dentistry, University of Detroit Mercy, School of Dentistry, USA
 • Ex-Adjunct Clinical Assistance Professor, University of Michigan, School of Dentistry, USA่   

ทันตแพทย์หญิง วิชุลดา พุนทิกาพัท DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontist
 • MS. and Certificate in Restorative Dentistry, University of Michigan, USA
 • Certificate in Lumineers technique work shop in Bangkok, Den-Mat Holdings, LLc 

ทันตแพทย์ ภวัคร์ ตั้งทางธรรมร์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Certificate in Advanced Implantology, University of California,Los Angeles School of Dentistry 

ทันตแพทย์ เฉลิมพร พงษ์ศิริโสภาพร DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Restorative Denristry, Chulalongkorn University

ทันตแพทย์หญิง ชรินธร ภัทราพรนันท์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in Restorative Denristry, Chulalongkorn University

ทันตแพทย์หญิง ณัฐกานต์ วงษ์ประทีปศิริ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • MSC., Chulalongkorn University

ทันตแพทย์ นริศร สุวัฒนวิโรจน์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • อดีตอาจารย์บรรยายด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทันตแพทย์ ชลัมพล เกตุพิชัย DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมรากเทียม
 • อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ทันตแพทย์ สกุล ชินอุดมวงศ์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 • อบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมโรคเหงือก

ทันตแพทย์ ปรัชญา ธราธร DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก , มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทันตแพทย์ รุจนพล  อมรลักษรานนท์ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Certificate of Oral & Maxillofacial Surgeon , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์ ประการ ธนะศรีสืบวงศ์ DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSc., in Implantology and Dental surgery, International Medical College (IMC),Germany

ทันตแพทย์หญิง ตวงทอง พบสุข  DDS., MSc.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • MSc., (Oral & Maxillofacial Surgeon), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทันตแพทย์หญิง เมธินี ไชยสุข  DDS., 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร แสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมแห่งประเทศไทย สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ทันตแพทย์หญิง ดร.ภัคพร ภัทราพรนันท์  DDS., MSd., PhD.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certificate in International Health Program, University of Washington, Seattle, WA, USA
 • MpH, Epidemiology, School of Public Health, University of Washington, Seattle, WA, USA
 • MSd, Oral Medicine, School of Dentistry, University of Washington, Seattle,WA, USA
 • PhD, Oral Health Science, Faculty of Dentistry, Thammasat University

ทันตแพทย์หญิง ณัฏทินี อำพลพรรณ DDS., MSC.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ประกาศนียบัตร ด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก , มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
 • MSC., Implantology and Dental Surgery, International Medical College (Muenster University)

ทันตแพทย์หญิง ศิรินุช จันทรวัฒนะ DDS.,

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตแพทยสภา