ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน

การจัดฟันเป็นทันตกรรมสาขาหนึ่ง ซึ่งให้ความสำคัญกับการเรียงตัวของฟัน เนื่องจากฟันที่เรียงอย่างไม่เป็นระเบียบนั้นสามารถส่งผลกระทบ
ต่อรูปหน้า ประสิทธิภาพและวิธีการบดเคี้ยว และความสะดวกในการดูแลรักษาความสะอาดฟัน ซึ่งปัญหาต่างๆที่ควรเข้ารับการจัดฟันมีดังนี้

 • ฟันเก (Over Crowding)
 • ภาวะสบลึก (Deep overbite)
 • ภาวะสบเปิดหรือการสบฟันหน้าไม่สนิท (Open bite)
 • ขากรรไกรบนยื่น (Overjet)
 • ขากรรไกรล่างยื่น (Under-bite)
 • การสบฟันแบบไขว้ (Cross-bite Occlusion)
 • ช่องว่างระหว่างฟัน
ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดฟัน จะมีความสามารถออกแบบ วางแผนในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของฟันให้สามารถเลื่อนมายังตำแหน่ง
ที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ ดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมีฟันที่เรียงอย่างสวยงาม และประสิทธิภาพสูงสุดด้านการบดเคี้ยวอีกด้วย

 

วิธีการจัดฟันแบบต่างๆมีดังนี้

การจัดฟันแบบโลหะธรรมดา
การจัดฟันแบบโลหะธรรมดา เป็นวิธีการจัดฟันที่นิยมใช้มานาน โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาขนาดของ วัสดุที่ใช้ให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และให้ความรู้สึกสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
วัสดุที่ใช้ในการจัดฟันได้รับการพัฒนามากขึ้น ช่วยให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้สนใจ โดยนอกเหนือ จากใช้วัสดุโลหะแบบทั่วๆไป ในการจัดฟันแบบติดแน่น ปัจจุบันได้มีวัสดุสีเหมือนฟันที่ช่วยให้วัสดุใน การจัดฟันเป็นที่สังเกตเห็นได้น้อยลงด้วย. การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
การจัดฟันด้านใน (STb light lingual) เป็นการติดเครื่องมือด้านหลังฟัน ช่วยให้ไม่สามารถเห็นเครื่อง มือจากการพูดคุยหรือจากการยิ้มแย้มได้ การจัดฟันประเภทนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาการ เรียงตัวของฟันผิดปกติแต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นสามารถสังเกตุเห็นเครื่องมือจัดฟันได้
Invisalign
Invisalign Braces Invisalign เป็นการจัดฟันแบบใส ถอดออกได้ สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟัน ให้มีความเป็น
ระเบียบสวยงาม โดยไม่ต้องทำการติดยึดวัสดุใดๆ บนฟัน 
การจัดฟันแบบถอดออกได้ไม่เห็นเครื่องมือ
Clear aligners uses a series of clear removable aligners to straighten your teeth without fixed metal wires or brackets. This is an invisible way to straighten your teeth without braces.
Self-Ligating Braces or Speed Braces
Self Ligating Braces uses is a unique clip bracket system to move teeth with low or light forces. Damon Braces and Clarity SL Bracesare well-known self-ligating braces.
เครื่องมือคงสภาพฟัน
เครื่องมือคงสภาพฟัน (retainer) เป็นเครื่องมือที่สามารถถอดออกได้ เริ่มใช้หลังได้รับการดัดฟัน เพื่อช่วยให้ฟันคงอยู่ตำแหน่งเดิม ไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัว หรือกลับมาเกดังเดิม และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันที่มีความผิดปกติเล็กน้อยได้ในบางกรณี

อาการต่างๆที่เป็นสัญญานเตือนว่าควรเข้ารับการรับคำปรึกษาด้านการจัดฟันมีดังนี้

 • การหลุดของฟันน้ำนมที่เร็วหรือช้าผิดปกติ
 • ความลำบากในการกัดหรือบดเคี้ยว
 • การหายใจทางปาก
 • กรณีมีฟันซ้อน เก หรืออยู่บนผิดตำแหน่ง
 • กรณีที่มีเสียงของขากรรไกรหรือมีการเลื่อนของขากรรไกร
 • การกัดเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มบ่อยๆ
 • การสบฟันที่ผิดปกติหรือไม่สามารถสบฟัน
 • กรณีมีขากรรไกรและฟันที่ผิดปกติ ไม่เหมาะกับรูปหน้า

คุณประโยชน์ของการจัดฟันในวัยเด็ก

การเข้ารับคำปรึกษาด้านการจัดฟันตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยให้ทันตแพทย์สามารถประเมินผลได้อย่างชัดเจน และสามารถเริ่มการรักษาเมื่อถึงวัยอัน สมควร

 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดและควบคุมการเติบโตของกระดูกขากรรไกร
 • ช่วยให้สามารถกำหนดความกว้างของแนวฟันได้
 • ช่วยให้ทันตแพทย์สามารถกำหนดตำแหน่งที่ต้องการให้ฟันแท้ขึ้นได้
 • ช่วยแก้ปัญหาการกลืนน้ำลายหรือการออกเสียงที่ผิดปกติ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง
 • ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาฟันคุด

การจัดฟันสามารถทำได้ในทุกวัย เพียงแต่เมื่อมีอายุที่มากขึ้นปัจจัยในการเคลื่อนตัวของฟันจะแตกต่างไป และอาจต้องเข้ารับการรักษาวิธีอื่นๆ
ร่วมด้วย

 

 การรักษา

 • ทัันตกรรมแบบทั่วไป
  • การตรวจวินิฉัย
  • การถ่ายเอ๊กซเรย์
  • การให้คำปรึกษาพร้อม
  • การวางแผนการรักษา
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่า
  • การขัดฟันและขูดหินปูน

 • ทันตกรรมเพื่อความงาม
  • การฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • เคลือบผิวฟัน
  • Inlays และ Onlays
  • การอุดฟันและการเปลี่ยนวัสดุอุดเก่าด้วย วัสดุอุดฟันสีเหมือนฟัน
  • การตกแต่งและบูรณะฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน

 • ทันตกรรมรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที และแบบเสร็จภายในหนึ่งวัน

 • ทันตกรรมจัดฟัน
  • จัดฟันแบบโลหะและ จัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
  • จัดฟันแบบไม่เห็นเครื่องมือ
  • Invisalign
  • จัดฟันแบบถอดได้

 • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ครอบฟัน
  • สะพานฟัน
  • ฟันปลอม
  • การปลูกรากฟันเทียม

 • การรักษาโรคเหงือก
  • การเกลารากฟัน
  • การศัลยกรรมตกแต่งเหงือก
  • การศัลยกรรมเพื่มเหงือก (แก้ปัญหาเหงือกร่น)
  • การศัลยกรรมเหงือกเพื่อ ปรับความยาวของฟัน
 • การรักษารากฟัน
  • รักษารากฟัน

 • ศัลยกรรมช่องปาก
  • ถอนฟัน
  • ผ่าฟันคุด
  • การปลูกรากฟันเทียม
  • การปลูกถ่ายกระดูก
  • การผ่าตัดเพื่อจัดแต่งขากรรไกร ร่วมกับการจัดฟัน

 • ทันตกรรมป้องกัน
  • การเคลือบหลุมร่องฟันและ การเคลือบฟลูออไรด
  • การป้องกันฟันผุ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสม
  • การนำวัสดุเรซินมาใช้เพื่อการปกป้องฟัน
  • คำแนะนำเกี่ยวกับสุขอนามัยภายในช่องปาก